occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok, 3. apríla 2017

Hawthorn - Hloh

This tree was neglected for a long time. Probably because it was too heavy to carry and I was too lazy to move it and work with it :) As a result, branches grew too thick to bend. Now I have a problem to work with them and give them an inicial movement. It was time to transplat it into smaller training container and do the first inicial root work after collecting in spring 2013. The previous post is here.
Tento strom bol dlho zanedbávaný. Pravdepodobne preto, že bol príliš ťažký na prenášanie a ja som bol lenivý pracovať s ním. Výsledkom je veľký prírastok konárov, ktoré sa ťažko ohýbajú. Teraz mám problém, ako s nimi pracovať a troška ich natvarovať, aby mali pohyb. Bolo už na čase presadiť strom do menšej nádoby a venovať sa koreňom, prvý krát po zbere v roku 2013. Predchádzajúci post je tu.

After collecting in spring 2013.

Korean hornbeam - Hrab kórejský

I do not buy imports, but this one is an exception. "Somehow it found way in to my garden". Little tree sits on my benches from october 2015. I left it just as it was last year, to acclimatize in my place, because it was imported directly from Korea. It needed a basic branch selection and some wiring. I repotted it in a bigger pot. I have no experience with this species, but I look forward to it.
Nekupujem importy, tento jeden strom je však výnimkou. "Nejako si našiel cestu do mojej záhrady". Malý stromček mám od októbra 2015. Minulý rok som ho nechal tak ako bol, aby sa aklimatizoval, lebo bol dovezený priamo z Kórey. Potreboval vybrať hlavné vetvy a jemné nadrôtovanie. Presadil som ho do väčšej misky. Nemám s týmto druhom žiadne skúsenosti, ale teším sa na to.10/2015


 Before work.

štvrtok, 30. marca 2017

Field Maple "Dustman" - javor poľný "Smetiar"

I pruned and wired this field maple in autumn 2016. It was repotted this spring and major root work was done, the first after collecting from woods. I pruned big roots quite hardly, hopefully without weakening the tree. Now the new buds are starting to enlarge so It looks that I didn´t disturb the root system too much. I let the tree grow without repotting at least for 3 seasons. My focus will be editing the dead wood and makind some new uros. Some small young and unnecessary shoots were left. I didn´t wanted to cut too much branches, because it could cause rapid growth with long internodies. The first story is here.
Strom bol nadrôtovaný a strihaný ešte na jeseň 2016. Túto jar som presádzal a pracoval s koreňmi, po prvý krát po vykopaní v lese. Veľké korene som zrezal dosť drasticky, snáď bez prílišného oslabenia stromu. Puky sa začínajú rýchlo predlžovať tak vyzerá že som korene príliš nevyrušil. Teraz nechám strom nerušene rásť bez presádzania aspoň 3 sezóny. Sústrediť sa budem na úpravu mŕtveho dreva a dotvorenie dutín po odstránených vetvách. Ponechal som niekoľko mladých a zbytočných vetiev. Nechcel som stromu ostrihať príliš veľa vetiev, aby to nespôsobilo rýchly rast s dlhými internódiami. Prvý príbeh je tu.This is the main problem with the trunk. It is obvious on the side view, that the trunk has bad taper, it´s flat, without surface roots. Root grafting could be a solution together with adding some uros, but I´m not sure if I can make it...
Toto je hlavný problém kmeňa. Na bočnom pohľade je zrejmé že kmeň tu nemá potrebnú konicitu, je to ploché a bez povrchových koreňov. Prikájanie koreňov spolu s vytvorením ďalších dutín v kmeni by snáď bolo čiastočným riešením, ale nie som si istý či to dokážem.


It is a possibility to get rid of the left sub-trunk and go for the classic one main trunk, but for now I left both. 
Jedným z riešení je zbaviť sa ľavého kmeňa a smerovať ku klasickému tvaru, ale zatiaľ som ponechal oba kmene.pondelok, 27. marca 2017

Forsythia II - shohin sumo

This is another piece of spring beauty Forsythia, little sumo with natural uro. Previous development can be found here. Pot by Pravoslav Dorda.
Toto je ďalšia jarná kráska - malý sumo stromček s výraznou dutinou. Predchádzajúci vývoj je tu. Miska je od Pravoslava Dordu.

One of our cats broke big part of lower branch, but luckily two new buds appears on old wood. One of them will become new low branch.
Jedna z našich mačiek zlomila veľkú časť spodnej vetvy, ale našťastie sa na starom dreve objavili nové puky. Z jedného z nich bude nová vetva.

Lovely round pot, diameter 24 cm.
Krásna okrúhla miska s priemerom 24 cm.

November 2016 

March 2016


nedeľa, 26. marca 2017

Forsythia I - shohin in full bloom

Spring is definitely here. My forsythia trees are blooming like crazy even if I did some major root pruning this spring. This is a little one with a lot of dead wood. I have to preserve it, because it starts to rot. This wonderfull pot was made by Ivan Štefanovič.
Jar je definitívne tu. Moje zlaté dažde kvitnú ako divé, aj napreiek tomu že som presádal a dosť razantne strihal korene. Toto je menší z nich s množstvom mŕtveho dreva. Budem ho musieť zakonzervovať, pretože sa začína rozpadať. Misku vyrobil Ivan Štefanovič.

 22.03.2017


26.03.2017


Spring 2015

štvrtok, 23. marca 2017

Cotoneaster multiflorus shohins - Skalník mnohokvetý šohiny

Two young seedling of cotoneasters were completely wired this spring. Height: 20 cm.
Dva mladé sklaníky, kompletne nadrôtované túto jar. Výška 20 cm.

October 2011 - young seedlings, two cotoneasters are marked red.
My pots IV - Result - cotoeaster dammeri - shohin/kusamono

This little shell pot is the second one I made this winter. I  wanted to try something another, not a classic bonsai pot. A nice pot possibly from Mr. Pravoslav Dorda was my model. I planned it for this little clump style cotoneaster. The origin of this young plant is quite interesting. It is a rooted lower branch of our big garden tree. It has rooted spontaneously on our concrete pavement, just in a tiny gap between the concrete tiles. The mother tree died suddenly and this is one of its childs.
Táto malá miska je druhá z tých, čo som vyrábal cez zimu. Chcel som skúsiť niečo iné, nie klasickú bonsajovú misku. Ako vzor mi poslúžila jedna malá miska pravdepodobne pána Dordu. Plánoval som ju pre tento malý skalník. Pôvod tejto mladej rastlinky je celkom zaujímavý. Je to zakorenená spodná vetva veľkého záhradného stromu. Zakorenila spontánne na našom betónovom chodníku, v malej škáre medzi betónovými dlaždicami. Materská rastlina nečakane zomrela a toto je jedno z jej detí.   

This is my model from Pavel Slovak exhibition.