occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpiatok, 5. mája 2017

+++ R.I.P. +++

Sad post. I lost some trees after last hard and long winter. The main reason was, I think, that I underestimated winter watering. Most of the trees were under the snow cover and I thought it would be enough. After a few warm march days, many trees started open their buds, and then just stopped and dried. Maybe I did not watered enough in warm March. So, I think, the main problem was watering, not the hard winter.
Smutné správy. Stratil som niekoľko stromov po dlhej a silnej zime. Hlavný problém je asi to, že som podcenil zimné polievanie. Väčšina stromov bola pod snehom a myslel som že to stačí. Počas teplého marca sa začali stromy prebúdzať a otvárať puky, zrazu zastali a uschli. Možno som nedostatočne polieval až v marci, počas niekoľkých teplých dní. Každopádne, hlavný dôvod bolo zlé polievanie, nie tvrdá zima.


This one is dead :( I´m really sad about it. It was transplanted into this pot in september 2016. It was green all the winter, and in March started to dry. New buds didn´t open. Maybe I pruned roots too hard. I did it before, without harm, and the tree responded with strong growth. But not this time.
Tento smrek je mŕtvy, som z toho fakt smutný. Presádzal som ho do misky v septembri 2016. Bol sviežo zelený celú zimu a v marci začal schnúť. Nové puky sa neotvorili. Možno som príliš zrezal korene pri presádzaní. Urobil som to už predtým a strom reagoval silným rastom. Nie tentokrát.This three shohins are gone. Trident maple, Euonymus and Cotoneaster. I wired Cotoneaster this spring, and it was fine, with buds starting to open. I could see new fresh small leaves, but they stopped to enlarge and the plant dried :(.
Tieto tri malé šohiny sú preč. javor dlanitolistý, bršlen a skalník. Skalník som na jar drôtoval a bol určite v dobrom stave, puky sa začínali zväčšovať. Mohol som vidieť malé rozvíjajúce sa listy, ktoré zrazu postáli a uschli :(

  
All my Trident maples have problems, after the winter. Not just the small ones, even really big trees are wakeing very slowly. I´m sure they didn´t like the cold winter. I keep them in big and deep containers and I think they were wet enough. They need more water than another species, probably. On the other side, all my small palmatums even in small pots are OK and growing like crazy ! I don´t understand.
Všetky moje javory burgerove majú problémy po zime. Nielen malé, ale aj naozaj veľké stromy, ktoré mám realatívne vo veľkých a hlbokých nádobách. Som si istý že sa im nepáčila tuhá zima. Substrát bol istotne dosť vlhký, ibaže sa nevedeli napiť. Potrebujú pravdepodobne na prežitie viac vody ako iné druhy. Na druhej strane, malé palmaťáky aj v malých miskách sú úplne v poriadku a rastú ako bláznivé. Nechápem.


pondelok, 3. apríla 2017

Hawthorn - Hloh

This tree was neglected for a long time. Probably because it was too heavy to carry and I was too lazy to move it and work with it :) As a result, branches grew too thick to bend. Now I have a problem to work with them and give them an inicial movement. It was time to transplat it into smaller training container and do the first inicial root work after collecting in spring 2013. The previous post is here.
Tento strom bol dlho zanedbávaný. Pravdepodobne preto, že bol príliš ťažký na prenášanie a ja som bol lenivý pracovať s ním. Výsledkom je veľký prírastok konárov, ktoré sa ťažko ohýbajú. Teraz mám problém, ako s nimi pracovať a troška ich natvarovať, aby mali pohyb. Bolo už na čase presadiť strom do menšej nádoby a venovať sa koreňom, prvý krát po zbere v roku 2013. Predchádzajúci post je tu.

After collecting in spring 2013.

Korean hornbeam - Hrab kórejský

I do not buy imports, but this one is an exception. "Somehow it found way in to my garden". Little tree sits on my benches from october 2015. I left it just as it was last year, to acclimatize in my place, because it was imported directly from Korea. It needed a basic branch selection and some wiring. I repotted it in a bigger pot. I have no experience with this species, but I look forward to it.
Nekupujem importy, tento jeden strom je však výnimkou. "Nejako si našiel cestu do mojej záhrady". Malý stromček mám od októbra 2015. Minulý rok som ho nechal tak ako bol, aby sa aklimatizoval, lebo bol dovezený priamo z Kórey. Potreboval vybrať hlavné vetvy a jemné nadrôtovanie. Presadil som ho do väčšej misky. Nemám s týmto druhom žiadne skúsenosti, ale teším sa na to.10/2015


 Before work.

štvrtok, 30. marca 2017

Field Maple "Dustman" - javor poľný "Smetiar"

I pruned and wired this field maple in autumn 2016. It was repotted this spring and major root work was done, the first after collecting from woods. I pruned big roots quite hardly, hopefully without weakening the tree. Now the new buds are starting to enlarge so It looks that I didn´t disturb the root system too much. I let the tree grow without repotting at least for 3 seasons. My focus will be editing the dead wood and makind some new uros. Some small young and unnecessary shoots were left. I didn´t wanted to cut too much branches, because it could cause rapid growth with long internodies. The first story is here.
Strom bol nadrôtovaný a strihaný ešte na jeseň 2016. Túto jar som presádzal a pracoval s koreňmi, po prvý krát po vykopaní v lese. Veľké korene som zrezal dosť drasticky, snáď bez prílišného oslabenia stromu. Puky sa začínajú rýchlo predlžovať tak vyzerá že som korene príliš nevyrušil. Teraz nechám strom nerušene rásť bez presádzania aspoň 3 sezóny. Sústrediť sa budem na úpravu mŕtveho dreva a dotvorenie dutín po odstránených vetvách. Ponechal som niekoľko mladých a zbytočných vetiev. Nechcel som stromu ostrihať príliš veľa vetiev, aby to nespôsobilo rýchly rast s dlhými internódiami. Prvý príbeh je tu.This is the main problem with the trunk. It is obvious on the side view, that the trunk has bad taper, it´s flat, without surface roots. Root grafting could be a solution together with adding some uros, but I´m not sure if I can make it...
Toto je hlavný problém kmeňa. Na bočnom pohľade je zrejmé že kmeň tu nemá potrebnú konicitu, je to ploché a bez povrchových koreňov. Prikájanie koreňov spolu s vytvorením ďalších dutín v kmeni by snáď bolo čiastočným riešením, ale nie som si istý či to dokážem.


It is a possibility to get rid of the left sub-trunk and go for the classic one main trunk, but for now I left both. 
Jedným z riešení je zbaviť sa ľavého kmeňa a smerovať ku klasickému tvaru, ale zatiaľ som ponechal oba kmene.pondelok, 27. marca 2017

Forsythia II - shohin sumo

This is another piece of spring beauty Forsythia, little sumo with natural uro. Previous development can be found here. Pot by Pravoslav Dorda.
Toto je ďalšia jarná kráska - malý sumo stromček s výraznou dutinou. Predchádzajúci vývoj je tu. Miska je od Pravoslava Dordu.

One of our cats broke big part of lower branch, but luckily two new buds appears on old wood. One of them will become new low branch.
Jedna z našich mačiek zlomila veľkú časť spodnej vetvy, ale našťastie sa na starom dreve objavili nové puky. Z jedného z nich bude nová vetva.

Lovely round pot, diameter 24 cm.
Krásna okrúhla miska s priemerom 24 cm.

November 2016 

March 2016