occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok, 27. marca 2017

Forsythia II - shohin sumo

This is another piece of spring beauty Forsythia, little sumo with natural uro. Previous development can be found here. Pot by Pravoslav Dorda.
Toto je ďalšia jarná kráska - malý sumo stromček s výraznou dutinou. Predchádzajúci vývoj je tu. Miska je od Pravoslava Dordu.

One of our cats broke big part of lower branch, but luckily two new buds appears on old wood. One of them will become new low branch.
Jedna z našich mačiek zlomila veľkú časť spodnej vetvy, ale našťastie sa na starom dreve objavili nové puky. Z jedného z nich bude nová vetva.

Lovely round pot, diameter 24 cm.
Krásna okrúhla miska s priemerom 24 cm.

November 2016 

March 2016


nedeľa, 26. marca 2017

Forsythia I - shohin in full bloom

Spring is definitely here. My forsythia trees are blooming like crazy even if I did some major root pruning this spring. This is a little one with a lot of dead wood. I have to preserve it, because it starts to rot. This wonderfull pot was made by Ivan Štefanovič.
Jar je definitívne tu. Moje zlaté dažde kvitnú ako divé, aj napreiek tomu že som presádal a dosť razantne strihal korene. Toto je menší z nich s množstvom mŕtveho dreva. Budem ho musieť zakonzervovať, pretože sa začína rozpadať. Misku vyrobil Ivan Štefanovič.

 22.03.2017


26.03.2017


Spring 2015

štvrtok, 23. marca 2017

Cotoneaster multiflorus shohins - Skalník mnohokvetý šohiny

Two young seedling of cotoneasters were completely wired this spring. Height: 20 cm.
Dva mladé sklaníky, kompletne nadrôtované túto jar. Výška 20 cm.

October 2011 - young seedlings, two cotoneasters are marked red.
My pots IV - Result - cotoeaster dammeri - shohin/kusamono

This little shell pot is the second one I made this winter. I  wanted to try something another, not a classic bonsai pot. A nice pot possibly from Mr. Pravoslav Dorda was my model. I planned it for this little clump style cotoneaster. The origin of this young plant is quite interesting. It is a rooted lower branch of our big garden tree. It has rooted spontaneously on our concrete pavement, just in a tiny gap between the concrete tiles. The mother tree died suddenly and this is one of its childs.
Táto malá miska je druhá z tých, čo som vyrábal cez zimu. Chcel som skúsiť niečo iné, nie klasickú bonsajovú misku. Ako vzor mi poslúžila jedna malá miska pravdepodobne pána Dordu. Plánoval som ju pre tento malý skalník. Pôvod tejto mladej rastlinky je celkom zaujímavý. Je to zakorenená spodná vetva veľkého záhradného stromu. Zakorenila spontánne na našom betónovom chodníku, v malej škáre medzi betónovými dlaždicami. Materská rastlina nečakane zomrela a toto je jedno z jej detí.   

This is my model from Pavel Slovak exhibition.

streda, 8. marca 2017

My pots IV - Failure

I managed to find time for the making of some pots over the last winter. Actually, I did only one big pot, with ornamental legs. I was really happy with the result after the creating of the clay body. A big disappointment came after the first bisk firing. The joins between the clay slabs were not well done, the bottom edge of the pot weaken the joins. Anf finally, there was an air built-in the clay joins, and this is a huge mistake in ceramics. The result is a coplete break at the bottom of the pot after firing. Never mind ! It´s a good lesson for me. I look forward to further work with ceramics :)
Počas poslednej zimy som si našiel čas na výrobu keramiky. Vlastne som urobil iba jednu poriadnu väčšiu bonsajovú misku s ozdobnými nohami. Bol som celkom spokojný s výsledkom vymodelovanej misky. Veľké sklamanie prišlo až po prvom vypálení. Všetky spoje medzi hlinenými plátmi boli zle spravené. Spodný ubratý lem misky ešte viac zoslabil spoje. Najhoršie, do spojov som zabudoval veľa vzduchu, čo je v keramike hrubá chyba. Výsledkom bolo úplné odtrhnutie dna misky od bočných stien v spoji. Nevadí, je to dobrá lekcia, nabudúce si dám väčší pozor. Teším sa na ďalšiu prácu s keramikou :)After the first firing...
Po prvom vypálení.
In the process of making legs. I do all my amateur ceramics on our kitchen table, with my good wife´s blessing.... 
V procese tvorby nožičiek. Všetku moju amatérsku keramiku vyrábam na našom kuchynskom stole, s požehnaním mojej dobrej manželky....


....and sometimes under the supervision of our parrot Pipo. It´s sooo easy to make prints into soft clay :)
.... a niekedy pod dohľadom nášho papagája Pipa. Ja tak ľahké robiť otlačky do mäkkej hliny :)

The good news is that all my previous pots survived this rather strong and long-lasting winter. I have not found any frost damages on my ceramics. Repoting season has already begun.
Dobrou správou je to, že všetky moje predchádzajúce misky prežili túto silnú a dlhotrvajúcu zimu a nenašiel som žiadne škody spôsobené mrazom. Presádzacia sezóna začala.

utorok, 3. januára 2017

Mighty winter Nature - Mocná zimná príroda

I couldn´t resist to take a few pictures of my trees, garden and nature with its Beauties. It took two days and it´s gone.
Nemohol som neodfotiť niekoľko stromov, záhrady a efektných čarokrás okolitej prírody. Trvalo to dva dni a už je to preč...