occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovnedeľa 8. júla 2012

Hollow beech madness - Bukové šialenstvo

This is my inspiration - beech woods in Karpaty mountains. Dignified old trees, natural look, deep incredible hollows, great roots. I just love it all !
Toto je moja inšpirácia - bukové lesy v Karpatoch. Dôstojné staré stromy, prirodzený vzhľad, hlboké neuveriteľne tvarované dutiny, perfektné korene. Milujem to :)

This one looks like a chicken leg :) ...vyzerá ko kuracia nožička :) Trunk of a really old hornbeam. Kmeň naozaj starého hrabu.


Naturally broken? Prirodzene zlomený?

Our typical beech forest. Náš prirodzený bukový les.
Spruce.... Smrek...

.....and beech ....a bukAnd now the beech madness starts.....
A teraz začína bukový ošiaľ :)

This tree is alive!
Tento strom žije!

The living crown is up there in the sky.
Živá koruna je hore v oblakoch.

This one is my favourit.
Od tohto stromu som sa nemohol odlepiť :)

Twisted trunk of a beech, not a juniper :)
Skrútený kmeň buku, nie borievky :)Fantastic shapes out there.
Neuveriteľné tvary.


The beech ghost was really scary.
Silueta ducha starého buku, naozaj strašidelné.

Callus overleaps inside the hollowed trunk.
Kalus sa nenápadne plazí zvonka dovnútra vyhnitého klmeňa. 


And finally an old tired octopus :)
A nakoniec stará unavená chobotnica :)

2 komentáre: