occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 11. júna 2012

European beech 01 - Buk č. 01 - Fagus sylvatica 01

Beech No. 01 after cut. After the first radical pruning in 2010 tree remained freely in the garden and grown twigs with very long internode. It will be necessary to shorten the overall lenght of the branches and get the foliage closer to the trunk. The tree grows now strong and happily and makes me happy. It has an interesting nebari, totaly out of all bonsai rules. I was on the hike in Karpaty mountains two weeks ago, and I found out there in the beech woods almost the similar roots as are mine. Breathtaking :) 
Buk č. 1 po letnom strihu. Po prvom radikálnom zmladení stromu v r. 2010 strom ostal na koreni voľne v záhrade a vyhnal konáriky s veľmi dlhými internódiami. Bude potrebné korunu vrátiť bližšie ku kmeňu. Strom je zdravý, krásne prirastá a robí mi radosť. Má veľmi zaujímavé nebari, úplne proti pravidlám. Na túre v Karpatoch som objavil ozajstný buk, s takmer totožnými koreňovými nábehmi, čo mi skoro vyrazilo dych :)


 Before cut 06/2012. Pred strihom 06/2012.

After first styling 01/2012. Po prvom tvarovaní 01/2012.

utorok 5. júna 2012

From woodworm with love - Srdečné pozdravy od červotoča

Today I found the final evidence of woodworms in this old poplar. Of course, It´s too late to do something with it. Worm lived in a wood a few years. This is the last life cycle, when the adult beetle flew out from the trunk, in order to continue to multiply. I hope not in any of my trees. I found 3 flight holes, so I applied chemical protection into the holes to prevent females to lay eggs into the wood. Adult beetles use flight holes as shelters.
Našiel som takýto posledný dôkaz, priam víťazné defilé, prítomnosti červotoča v tomto starom topole. S týmto niečo robiť už nemá zmysel. Červotoč žil v dreve niekoľko rokov. Toto je posledný životný cyklus, keď sa larva prehryzie na povrch dreva, zakuklí sa a dospelý chrobák vyletí von, aby sa mohol ďalej rozmnožovať. Dúfam že v žiadnom z mojich stromov. Našiel som celkom 3 vletové otvory priemeru cca 4-5 mm, do ktorých som aplikoval chémiu. Podľa článkov na internete samičky často používajú staré otvory ako útočisko a kladú tam aj nové vajíčka.

pondelok 4. júna 2012

Mladý drozd na buku č. 3 - Blackbird on the beech no. 3

Udržať mach pri týchto potvorách je nereálne. Ale zato pekne hnoja :)
Keep the moss with these creatures is impossible. But they fertilize nicely :)