occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovutorok 21. apríla 2015

Prunus mahaleb & Prunus Triloba in flower

Prunus mahaleb seedling flowers for the first time. What a pleasant surprise !
Mahalebka kvitne po prvý krát. Aké príjemné prekvapenie !
Prunus triloba - flowering almond - regularly in a pink bunch of flowers.
Kvitnúca mandľa s pravidelnou záplavou ružových kvetov.
See here: 
http://www.bonsaistrom.blogspot.sk/2013/04/happy-hour.html
http://www.bonsaistrom.blogspot.sk/2013/02/flowering-almond-fully-wired-tvarovana.html
http://www.bonsaistrom.blogspot.sk/2012/05/mandla-prunus-triloba-flowering-almond.html

Birch tree "PEPE" in my cloudy pot

This is the second pot that I made during winter. It was made for this birch, now in new fresh foliage.
Toto je druhá miska, ktorú som vyrobil cez zimu. Miska bola urobená pre túto brezu, teraz s novým čerstvým lístím.  
štvrtok 16. apríla 2015

Inspirational roots

I don´t know if these are surface roots, or widen low part of the trunk, but I really like it. These trees are elms, growing on a little swampy area, near the stream in Bratislava, Horský park. Remarkable shapes, as sharp as blades :) Almost similar as one of the roots on my beech No.3 from previous post.
Neviem či sú toto povrchové korene, alebo rozširujúce sa spodné časti kmeňov, každopádne sa mi veľmi páčia. Sú to bresty, rastúce v močaristej pôde, blízko potôčika v Horskom parku v Bratislave. Obdivuhodné tvary, ostré ako čepele. Takmer také, ako jeden z koreňov na mojom buku č. 3 z predchádzajúceho príspevku.
streda 8. apríla 2015

Beech No.3 gets a new pot - Buk č.3 v novej miske

This hollow beech was re-potted into its first bonsai pot last week. It´s a hight quality chinese Yixing ceramics and I think it works very well. I had to reduce the roots to fit the tree in the pot, expecially the big root at the back side, as can be seen on picture. I hope it will grow strongly after this rather bold cut. Development from 2010 and 2012.
Minulý týždeň som presadil svoj bútlavý buk do prvej bonsajovej misky. Je to kvalitná čínska keramika z Yixingu a myslím že stromu pasuje veľmi dobre. Musel som celkom odvážne zredukovať jeden hrubý koreň na zadnej časti stromu, ako je vidno na fotke. Dúfam že strom bude naďalej poriadne rásť po tomto zásahu.
Vývoj od roku 2010 a 2012.


Front in spring 2015

Root cut at the back side of the tree.
Rez koreňa na zadnej strane stromu.


This is how I pruned the tree in spring 2013, to make it more compact.
Takto som zrezal strom na jar 2013, aby som vytvoril kompaktnejšiu korunu.

Summer 2014. Leto 2014
This was my quick virtual idea of the tree in the selected pot in 2013.
Moja virtuálna predstava stromu po presadení do zvolenej misky.
Field maple "Dustman" - Javor poľný "smetiar"

This is a new project of one of the most common deciduous trees of our countryside and forests. I call this maple "Dustman", because it was found on the illegal dumping of waste near the forest. The tree grows on old rusty iron waste, fragments of glass bottles and other trash. Excavation was therefore quite annoying and sad.  It was probably pruned hardly, because a big hollow section of the trunk can be seen. I dug it in spring 2014. Basic structure branches were selected in October 2014. This is how it looks now in spring.
Toto je nový projekt jedného z najbežnejších opadavých stromov nášho vidieka a lesov. Volám ho "smetiar" , pretože sme ho našli na skládke odpadu na kraji lesa, hneď za dedinou. Strom rástol na starom železe, úlomkoch skla a ďalšieho odpadu. Vykopávanie stromu bolo preto dosť nepríjemné a smutné. Pravdepodobne bol drasticky zrezaný, pretože na časti kmeňa je veľká dutina. Vykopal som ho na jar 2014, základná štruktúra konárov bola vybraná na jeseň 2014. Takto vyzerá dnes.Summer 2014


Me, my older son, rusty garbage and field maple on the crime scene :)
Ja, starší syn, hrdzavý odpad a javor poľný na mieste činu.


štvrtok 2. apríla 2015

Big privet stump - beast already repotted

It´s really a hard work for one man to repot such a big tree. For now, only in training wooden container. Ramification gets better quickly. I defoliated it in autumn 2014 to see how is the structure doing. Now the buds are turning green. Development from the beginning can be seen here, there or here.
Naozaj ťažká práca pre jedného človeka, presádzať taký veľký strom. Nateraz je iba v drevenej tréningovej debničke. Zavetvenie sa rýchlo zlepšuje. Strom som odlistil na jeseň 2014, aby som lepšie videl stavbu konárov. Nové puky sa pomaly začínajú zelenať. Vývoj od začiatku je tu, tu aj tu

Berberis thunbergii No.2 - purple one - Dráč č.2

I used to walk around a very nice old berberis on my way to work. It was growing in a big concrete container, nobody take care of it, except the strong wind in this area, near the river Danube. One day I shyly asked the owner, if I can dig it. We made an agreement and the barberry was exchanged for another plants. So I got a great material with patina of time, and the concrete pot was planted with many new young plants.
The tree with many trunks is really challenging and make me a little uncertain. I was sure to leave as many trunks as possible, despite the crossing trunks and not so clear concept of the future bonsai. I prudently started to reduce the height of the trunks in spring 2014. The tree started to backbud nicely on old wood. I chose several new shoots to set up new peaks and let them grow strongly. I wired it this spring. Next work will be the trunk chops editing, probably in late summer 2015.
Cestou do práce som často chodieval okolo krásneho starého dráča. Rástol vo veľkom betónovom kvetináči, nikto sa o neho nestaral, okrem silného vetra pri Dunaji. Jedného dňa som sa hanblivo spýtal majiteľa, či si ho môžem vykopať. Dohoda bola uzavretá, dohodli sme sa na výmene dráča za iné rastlinky. Tak som dostal perfektný materiál s patinou času a betónový kvetináč som osadil mnohými mladými rastlinkami. Strom s mnohými kmeňmi je naozaj výzvou a som celkom neistý, čo s ním ďalej. Bol som si istý že ponechám čo najviac kmeňov, napriek tomu že sa krížia a celkový koncept stromu je jasný a jednoduchý. Na jar 2014 som opatrne začal redukovať výšku kmeňov. Strom celkom ochotne obrašil na starom dreve. Vybral som niekoľko nových výhonkov na založenie nových ťahúňov a nechal ich silno. Túto jar som strom zľahka nadrôtoval. Najbližšie ma čaká opracovanie starých rezov na koncoch pôvodných kmeňov, asi koncom leta 2015.


In a new home right after digging on 21.3. 2013
V novom domove hneď po výkope, 21.3.2013.

I was pleasantly surprised with the nice compact roots in perfect condition, so I planted it right into the small plastic training pot (lenght of the pot is 40 cm).
Bol som príjemne prekvapený kvalitou a kompaktným koreňovým systémom, tak som sa rozhodol zasadiť strom rovno do malej tréningovej plastovej nádoby dĺžky 40 cm.
Poted in march 2013. 

This is how it was in november 2013

Detail of great bark character.

Colorful November 2014

Rough wiring in spring 2015. Nahrubo nadrôtované nové ťahúne na jar 2015.