occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 30. marca 2017

Field Maple "Dustman" - javor poľný "Smetiar"

I pruned and wired this field maple in autumn 2016. It was repotted this spring and major root work was done, the first after collecting from woods. I pruned big roots quite hardly, hopefully without weakening the tree. Now the new buds are starting to enlarge so It looks that I didn´t disturb the root system too much. I let the tree grow without repotting at least for 3 seasons. My focus will be editing the dead wood and makind some new uros. Some small young and unnecessary shoots were left. I didn´t wanted to cut too much branches, because it could cause rapid growth with long internodies. The first story is here.
Strom bol nadrôtovaný a strihaný ešte na jeseň 2016. Túto jar som presádzal a pracoval s koreňmi, po prvý krát po vykopaní v lese. Veľké korene som zrezal dosť drasticky, snáď bez prílišného oslabenia stromu. Puky sa začínajú rýchlo predlžovať tak vyzerá že som korene príliš nevyrušil. Teraz nechám strom nerušene rásť bez presádzania aspoň 3 sezóny. Sústrediť sa budem na úpravu mŕtveho dreva a dotvorenie dutín po odstránených vetvách. Ponechal som niekoľko mladých a zbytočných vetiev. Nechcel som stromu ostrihať príliš veľa vetiev, aby to nespôsobilo rýchly rast s dlhými internódiami. Prvý príbeh je tu.This is the main problem with the trunk. It is obvious on the side view, that the trunk has bad taper, it´s flat, without surface roots. Root grafting could be a solution together with adding some uros, but I´m not sure if I can make it...
Toto je hlavný problém kmeňa. Na bočnom pohľade je zrejmé že kmeň tu nemá potrebnú konicitu, je to ploché a bez povrchových koreňov. Prikájanie koreňov spolu s vytvorením ďalších dutín v kmeni by snáď bolo čiastočným riešením, ale nie som si istý či to dokážem.


It is a possibility to get rid of the left sub-trunk and go for the classic one main trunk, but for now I left both. 
Jedným z riešení je zbaviť sa ľavého kmeňa a smerovať ku klasickému tvaru, ale zatiaľ som ponechal oba kmene.pondelok 27. marca 2017

Forsythia II - shohin sumo

This is another piece of spring beauty Forsythia, little sumo with natural uro. Previous development can be found here. Pot by Pravoslav Dorda.
Toto je ďalšia jarná kráska - malý sumo stromček s výraznou dutinou. Predchádzajúci vývoj je tu. Miska je od Pravoslava Dordu.

One of our cats broke big part of lower branch, but luckily two new buds appears on old wood. One of them will become new low branch.
Jedna z našich mačiek zlomila veľkú časť spodnej vetvy, ale našťastie sa na starom dreve objavili nové puky. Z jedného z nich bude nová vetva.

Lovely round pot, diameter 24 cm.
Krásna okrúhla miska s priemerom 24 cm.

November 2016 

March 2016


nedeľa 26. marca 2017

Forsythia I - shohin in full bloom

Spring is definitely here. My forsythia trees are blooming like crazy even if I did some major root pruning this spring. This is a little one with a lot of dead wood. I have to preserve it, because it starts to rot. This wonderfull pot was made by Ivan Štefanovič.
Jar je definitívne tu. Moje zlaté dažde kvitnú ako divé, aj napreiek tomu že som presádal a dosť razantne strihal korene. Toto je menší z nich s množstvom mŕtveho dreva. Budem ho musieť zakonzervovať, pretože sa začína rozpadať. Misku vyrobil Ivan Štefanovič.

 22.03.2017


26.03.2017


Spring 2015

štvrtok 23. marca 2017

Cotoneaster multiflorus shohins - Skalník mnohokvetý šohiny

Two young seedling of cotoneasters were completely wired this spring. Height: 20 cm.
Dva mladé sklaníky, kompletne nadrôtované túto jar. Výška 20 cm.

October 2011 - young seedlings, two cotoneasters are marked red.
My pots IV - Result - cotoeaster dammeri - shohin/kusamono

This little shell pot is the second one I made this winter. I  wanted to try something another, not a classic bonsai pot. A nice pot possibly from Mr. Pravoslav Dorda was my model. I planned it for this little clump style cotoneaster. The origin of this young plant is quite interesting. It is a rooted lower branch of our big garden tree. It has rooted spontaneously on our concrete pavement, just in a tiny gap between the concrete tiles. The mother tree died suddenly and this is one of its childs.
Táto malá miska je druhá z tých, čo som vyrábal cez zimu. Chcel som skúsiť niečo iné, nie klasickú bonsajovú misku. Ako vzor mi poslúžila jedna malá miska pravdepodobne pána Dordu. Plánoval som ju pre tento malý skalník. Pôvod tejto mladej rastlinky je celkom zaujímavý. Je to zakorenená spodná vetva veľkého záhradného stromu. Zakorenila spontánne na našom betónovom chodníku, v malej škáre medzi betónovými dlaždicami. Materská rastlina nečakane zomrela a toto je jedno z jej detí.   

This is my model from Pavel Slovak exhibition.

streda 8. marca 2017

My pots IV - Failure

I managed to find time for the making of some pots over the last winter. Actually, I did only one big pot, with ornamental legs. I was really happy with the result after the creating of the clay body. A big disappointment came after the first bisk firing. The joins between the clay slabs were not well done, the bottom edge of the pot weaken the joins. Anf finally, there was an air built-in the clay joins, and this is a huge mistake in ceramics. The result is a coplete break at the bottom of the pot after firing. Never mind ! It´s a good lesson for me. I look forward to further work with ceramics :)
Počas poslednej zimy som si našiel čas na výrobu keramiky. Vlastne som urobil iba jednu poriadnu väčšiu bonsajovú misku s ozdobnými nohami. Bol som celkom spokojný s výsledkom vymodelovanej misky. Veľké sklamanie prišlo až po prvom vypálení. Všetky spoje medzi hlinenými plátmi boli zle spravené. Spodný ubratý lem misky ešte viac zoslabil spoje. Najhoršie, do spojov som zabudoval veľa vzduchu, čo je v keramike hrubá chyba. Výsledkom bolo úplné odtrhnutie dna misky od bočných stien v spoji. Nevadí, je to dobrá lekcia, nabudúce si dám väčší pozor. Teším sa na ďalšiu prácu s keramikou :)After the first firing...
Po prvom vypálení.
In the process of making legs. I do all my amateur ceramics on our kitchen table, with my good wife´s blessing.... 
V procese tvorby nožičiek. Všetku moju amatérsku keramiku vyrábam na našom kuchynskom stole, s požehnaním mojej dobrej manželky....


....and sometimes under the supervision of our parrot Pipo. It´s sooo easy to make prints into soft clay :)
.... a niekedy pod dohľadom nášho papagája Pipa. Ja tak ľahké robiť otlačky do mäkkej hliny :)

The good news is that all my previous pots survived this rather strong and long-lasting winter. I have not found any frost damages on my ceramics. Repoting season has already begun.
Dobrou správou je to, že všetky moje predchádzajúce misky prežili túto silnú a dlhotrvajúcu zimu a nenašiel som žiadne škody spôsobené mrazom. Presádzacia sezóna začala.